Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
gaan0.4644979
betreffen0.0551079
werken0.0412545
er0.00911488
wat0.0084915
Plot for translationsbetreffenwerkenwatgaaner

frnl
Depuis des années , le groupe Bosch consacre 7% de ses ventes à la recherche et au développement .
Il s' agit d' un pourcentage très élevé , le double de ce qui est d' usage dans l' industrie .
Al jaren trekt de Bosch-groep ruim 7 procent ( 7,7 % in 2006 ) van zijn omzet uit voor onderzoek en ontwikkeling : dat is een zeer hoog percentage , het dubbele van wat in de industrie gangbaar is .
Le principe actif de ProMeris , la métaflumizone , agit sur l' activité neurale des puces et provoque par conséquent la mort de ces parasites .
De werkzame stof van ProMeris , metaflumizon , beïnvloedt de zenuwfunctie van de vlooien , wat vervolgens tot de dood van deze parasieten leidt .
2 . Il s' agit des prothèses , du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance dont le coût probable dépasse le montant de , en ce qui concerne la Macédoine est 500 EURO et , en ce qui concerne la Belgique , 1.000 EURO .
2 . Het gaat om de prothesen , de hulpmiddelen van grote omvang en de andere belangrijke verstrekkingen waarvan de vermoedelijke kosten het bedrag van 500 EURO , wat Macedonië betreft , en 1.000 EURO , wat België betreft , overschrijdt .
Quelle est la référence permettant de déterminer qu' il s' agit d' une modification des heures de travail : le contrat de base , une modification temporaire des heures , ... ?
Wat nemen we als referentie om te bepalen dat het om een verandering van arbeidsuren gaat : het basiscontract , een tijdelijke verandering in uren , ... ?
Bref , il s' agit d' un important travail de coordination comparable à celui d' un rédacteur en chef ... ce qui implique la relance régulière des auteurs pressentis pour obtenir une version coordonnée dans les délais impartis .
Kortom , het gaat om belangrijk coördinatiewerk , vergelijkbaar met dat van een hoofdredacteur ... wat betekent dat de auteurs die benaderd werden regelmatig aan onze aanvraag om informatie moeten herinnerd worden om een gecoördineerde versie binnen de voorziene termijnen te bekomen .
Pour lui , il ne s' agit pas de financement alternatif , mais de faire payer la pension aux pensionnés ce qui va à l' encontre du système de répartition .
Voor hem gaat het niet om een alternatieve financiering , maar is het de bedoeling de gepensioneerden te laten opdraaien voor de pensioenen , wat ingaat tegen het repartitiestelsel .
Plusieurs questions concernent ensuite la nature de ce qui pourra être financé : Mme I.Moens rappelle qu' il s' agit uniquement de frais de personnel entrant dans le cadre de l' INAMI ; donc ces moyens ne peuvent servir au financement de l' infrastructure , ni des frais de fonctionnement .
Verschillende vragen gaan vervolgens over de aard van wat gefinancierd zal kunnen worden : Mevr. I. Moens herinnert eraan dat het enkel gaat om personeelskosten die in het kader van het RIZIV passen ; deze middelen kunnen dus niet dienen voor de financiering van de infrastructuur , noch van de werkingskosten .
Actuellement , le SPF communique toute décision médicale à l' organisme d' allocations familiales à l' origine de la demande ( demande de constatation d' incapacité ) , qu' il s' agisse d' une nouvelle demande , d' une demande en révision ou d' une révision d' office .
De FOD deelt thans iedere medische beslissing ingevolge de aanvraag ( voor erkenning van ongeschiktheid ) mede aan de kinderbijslaginstelling , zowel wat betreft een nieuwe aanvraag als een herzieningsaanvraag of een ambtshalve herziening .
Il s' agit d' une augmentation de 60 EUR par mois du montant de base ( pour un cohabitant ) et de 90 EUR par mois pour un isolé , ce qui porte cette allocation au-dessus du seuil de risque de pauvreté .
Het gaat om een verhoging met 60 EUR per maand van het basisbedrag ( voor een samenwonende ) en met 90 EUR per maand voor een alleenstaande , wat deze uitkering verhoogt tot boven de armoederisicogrens .

97 sentence pairs total
97 in (DEFAULT)
.