Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
actie0.310357
werken0.1112545
werking0.103647
werkzaamheid0.033167
aandeel0.028207
optreden0.016601
effect0.015964
welzijn0.011126
Plot for translationswelzijnwerkzaamheidaandeelactieoptredenwerkingeffectwerken

frnl
En 1997 , le groupe américain Detection Systems Inc. achète une importante majorité des actions .
In 1997 verwierf de Amerikaanse groep Detection Systems Inc. een ruime meerderheid van de aandelen .
Solidairement responsable avec la personne morale , cette personne physique sera civilement et pénalement responsable des engagements personnels de la société , sauf s' il s' agit de « personnes morales-gérants » dans une société en nom collectif , une société en commandite simple , une société coopérative à responsabilité illimitée ou une société en commandite par actions .
Deze persoon zal samen met de rechtspersoon burgerrechtelijk en strafrechtelijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de persoonlijke verbintenissen van de vennootschap , tenzij het gaat om zaakvoerders-rechtspersonen in een vennootschap onder firma , een gewone commanditaire vennootschap , een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap op aandelen .
- il doit s' agir d' une société de personnes ; en d' autres termes , il ne peut s' agir d' une société anonyme ( SA ) , d' une société en commandite par actions ( SCA ) ou d' une société étrangère fonctionnant sous une forme juridique similaire ,
- een personenvennootschap zijn , m.a.w. geen naamloze vennootschap ( NV ) , commanditaire vennootschap op aandelen ( CVA ) of buitenlandse vennootschap met een gelijkaardige rechtsvorm ,
Le Roi nomme par Arrêté royal délibéré en Conseil des ministres un nombre d' administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l' Etat .
De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat .
Cette représentation comprend l' exercice des droits de vote attachés aux actions et participations détenues par la société .
Deze vertegenwoordiging omvat de uitoefening van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen en participaties die de vennootschap bezit .
En janvier 2006 , ce Consortium est entré dans le capital de La Poste à hauteur de 50% moins une action .
In januari 2006 trad dit Consortium voor 50 % min één aandeel toe tot het kapitaal van De Post .
été délégués par le Conseil d' Administration .
Il représente la société dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs qui lui sont délégués . Cette représentation comprend l' exercice des droits de vote attachés aux actions et participations détenues par la société .
Hij vertegenwoordigt de vennootschap in het kader van dat beheer en van de bevoegdheden die hem worden toegekend .
Deze vertegenwoordiging omvat de uitoefening van de stemrechten die zijn verbonden aan de aandelen en participaties waarvan de vennootschap houder is .
Dans le domaine de la gestion de portefeuille , la gestion classique ligne à ligne qui consiste à investir directement dans des titres ( actions , obligations , ... ) , cède de plus en plus de terrain , quelle que soit la taille du portefeuille , à la gestion par fonds d' investissement .
Binnen het vermogensbeheer dient het klassieke ' lijn aan lijn ' - beheer met directe belegging in effecten ( aandelen , obligaties , ... ) steeds meer plaats te maken voor het beleggen via een beleggingsfonds , en dit ongeacht de omvang van de portefeuille .
Une action coûtait 24 euros .
De eerste dag kostte een aandeel 24 euro .
Chacun peut également , en dehors de toute incitation fiscale , se constituer un capital personnel via des placements en actions , immobiliers , des SICAV ou toute autre forme d' investissement.M
En uiteraard staat het iedereen vrij om , los van alle fiscale stimuli , aan een eigen kapitaal te timmeren via beleggingen in aandelen , vastgoed , beveks of andere beleggingsproducten .
M

31 sentence pairs total
31 in (DEFAULT)
.