Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
welzijn0.452126
welvaart0.11277
welvaartsaanpassing0.06024
Plot for translationswelvaartsaanpassingwelvaartwelzijn

frnl
Dans cette optique , il convient de distinguer deux priorités absolues : l' amélioration de la qualité du service et du bien-être des travailleurs .
Daarbij zijn 2 absolute prioriteiten te onderscheiden : de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en het welzijn van de werknemers verbeteren .
Une partie du programme NoVoDO a trait au bien-être et aux possibilités de détente .
Een onderdeel van het programma NoVoDO betreft welzijn en ontspanning .
Cette question sera examinée dans le cadre du projet Bien-être et détente du programme NoVoDO .
Dit zal onderzocht worden via het project Welzijn en ontspanning binnen het NoVoDO-programma .
Le RAI est un instrument d' évaluation étendu , ayant pour but d' établir un plan de soins individuel qui mette l' accent sur le maintien d' une situation fonctionnelle maximale et sur le bien-être ]
Het RAI is een ruim evaluatie-instrument , dat tot doel heeft een individueel zorgplan op te maken waarbij de nadruk wordt gelegd op het in stand houden van een maximale functionele situatie en op welzijn .
- gérer le changement , nous préoccuper du bien-être de notre personnel dans son cadre de travail et développer une culture organisationnelle fondée sur nos valeurs ainsi que sur la diversité .
- omgaan met veranderingen , zorg dragen voor het welzijn van ons personeel in zijn werkomgeving en een organisatiecultuur op basis van onze waarden en diversiteit ontwikkelen .
Les possibilités d' aménagement d' un espace d' activités physiques , d' un espace créatif et d' une zone de relaxation sont actuellement examinées par le groupe de travail bien-être .
De mogelijkheden voor het inrichten van een bewegingsruimte , een creatieve ruimte en een chill-out ruimte worden momenteel onderzocht door de werkgroep welzijn .
Il s' agit ici de formuler de manière objective des points d' attention qui pourront également être valorisés en vue de l' optimalisation de notre bien-être au travail dans la Tour des Finances .
We willen op een objectieve manier aandachtspunten formuleren die eveneens benut kunnen worden voor het optimaliseren van ons welzijn op het werk in de Finance Tower .
D' un point de vue bien-être ( santé ) et performance au travail , le bruit ambiant et les passages permanents sont responsables d' une fatigue qui survient plus rapidement qu' avant Domino et de maux de tête également plus fréquents .
Vanuit het oogpunt van welzijn ( gezondheid ) en arbeidsprestaties veroorzaken het omringende lawaai en het aanhoudend voorbijkomen vaker hoofdpijn en eveneens een vermoeidheid die sneller optreedt dan vóór de tijd dat Domino bestond .
CIM Bien-être , Sport et Famille
IMC Welzijn , Sport en Gezin
Madame VANBUGGENHOUT souhaite la bienvenue aux participants à ce groupe de travail Emploi et personnes handicapées et rappelle qu' il s' agit d' un groupe préparatoire de la CIM Bien-être , sports et familles - partie Personnes handicapées .
Mevrouw VANBUGGENHOUT heet de deelnemers aan deze werkgroep Tewerkstelling en personen met een handicap welkom en herinnert eraan dat het om een werkgroep gaat ter voorbereiding van de IMC Welzijn , Sport en Gezin - deel Personen met een handicap .

90 sentence pairs total
90 in (DEFAULT)
.