Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
Plot for translations

frnl
Les titres de la Compagnie tombèrent d' une valeur de 1.228 florins à 470 florins .
De waarde van de aandelen in de Compagnie zakte van 1228 gulden tot 470 gulden .
Dans le domaine de la gestion de portefeuille , la gestion classique ligne à ligne qui consiste à investir directement dans des titres ( actions , obligations , ... ) , cède de plus en plus de terrain , quelle que soit la taille du portefeuille , à la gestion par fonds d' investissement .
Binnen het vermogensbeheer dient het klassieke ' lijn aan lijn ' - beheer met directe belegging in effecten ( aandelen , obligaties , ... ) steeds meer plaats te maken voor het beleggen via een beleggingsfonds , en dit ongeacht de omvang van de portefeuille .
La partie du coût des pansements actifs délivrés et l' intervention prévue seront prises en charge dans le maximum à facturer à titre d' intervention personnelle .
Het gedeelte van de kostprijs van de afgeleverd actieve verbandmiddelen en de voorziene tegemoetkoming zal als persoonlijk aandeel ten laste worden genomen in de maximumfactuur .
Le bénéficiaire paie par conséquent au pharmacien 80% du coût de l' analgésique à titre d' intervention personnelle .
De rechthebbende betaalt bijgevolg aan de apotheker 80 % van de kostprijs van de pijnstiller als persoonlijk aandeel .
La partie du coût des analgésiques à charge du bénéficiaire sera prise en charge à titre d' intervention personnelle dans le maximum à facturer .
Het gedeelte van de kostprijs van de analgetica dat ten laste is van de rechthebbende zal als persoonlijk aandeel ten laste worden genomen in de maximumfactuur .
Peut bénéficier du MAF à titre individuel , l' enfant qui , au 1er janvier de l' année d' octroi , est âgé de moins de 19 ans et qui a effectivement supporté des tickets modérateur d' un montant de 650 € .
De individueel rechthebbende op een MAF betreft een kind dat , op 1 januari van het jaar van toekenning , jonger is dan 19 jaar , en dat effectief persoonlijke aandelen heeft betaald voor een bedrag van 650 € .
One Trade est en effet un système qui permet aux internautes de vendre et d' acheter des titres électroniques en moins d' une heure , avec une grande probabilité de rendement sur le long terme .
One Trade heet het .
In minder dan een uur tijd koopt en verkoopt u online aandelen , en op lange termijn houdt u er vrijwel zeker geld aan over .
Parce que le marché américain offre une liquidité ( nombre de titres échangés ) et une volatilité ( variation de la valeur des titres ) nette- ment supérieures à celles des marchés européens .
Heel eenvoudig : omdat de Amerikaanse aandelenmarkt een veel grotere liquiditeit ( aantal verhandelde aandelen ) en volatiliteit ( waardeschommelingen van de aandelen ) vertoont dan zijn Europese tegenhangers .

21 sentence pairs total
21 in (DEFAULT)
.