Efnil Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences Dictionary Browser
Cut Board
Info
Help

English | Hungarian

Language pairs: hu-en | en-hu | hu-sl | sl-hu | hu-lt | lt-hu | fr-nl | nl-fr
Criteria: max f(S) / f(T) = 10, max f(T) / f(S) = 10, min f(S) = min f(T) = 5, min p(T|S) = 0.008,
f1(S) ∈ [1, 10] → min p(T|S) = 0.3, f2(S) ∈ [10, 100] → min p(T|S) = 0.14, f3(S) ∈ [100, 1000] → min p(T|S) = 0.04~probfreqcompo
Plot for translations

frnl
absentez de votre domicile pendant une longue période , par exemple si vous partez en
vacances pendant plusieurs semaines .
Alleen bij langere afwezigheid , bijv. als u een paar weken op vakantie gaat , moet de kraan worden dichtgedraaid .
Matthias Lanwehr : Le fondateur Robert Bosch partait du principe que tout peut toujours être amélioré .
Matthias Lanwehr : De stichter Robert Bosch ging ervan uit dat alles altijd beter kon .
Date à partir de laquelle je séjournerai à cette adresse
Datum vanaf wanneer ik zal gaan verblijven op dat adres
Une enquête est lancée vers les SISD sur base des problèmes déjà identifiés ; elle est en phase de test et partira fin avril .
Een onderzoek werd voor de GDT's opgestart op basis van de reeds geïdentificeerde problemen ; het zit in de testfase en zal eind april van start gaan .
Il s' agit d' une augmentation de 15% à partir du 1er janvier 2006 ; les nouveaux montants s' élèvent à 15.590,18 EUR au lieu de 13.556,68 EUR en 2005 ( en cas d' exercice d' une activité salariée ou une autre qualité , mandat , charge ou office ) et à 12.472,14 EUR au lieu de 10.845,34 EUR en 2005 ( en cas d' exercice d' une activité indépendante ) .
Het gaat om een verhoging met 15 % vanaf 1 januari 2006 ; de nieuwe bedragen zijn 15.590,18 EUR in plaats van 13.556,68 EUR in 2005 ( in geval van uitoefening van een activiteit in loondienst of in een andere hoedanigheid , mandaat , ambt of post ) en 12.472,14 EUR in plaats van 10.845,34 EUR in 2005 ( in geval van uitoefening van een activiteit als zelfstandige ) .
Quiconque est , à partir de la Belgique , détaché dans un pays situé dans l' EEE , reste assujetti à la sécurité sociale belge pendant la durée de son détachement , nonobstant le fait que l' activité soit exercée à l' étranger , à condition , toutefois , d' exercer habituellement une activité indépendante en Belgique , et de n' être allé travailler que temporairement dans un autre État membre de l' EEE .
Wanneer men vanuit België gedetacheerd wordt naar een land binnen de EER , dan zal men onderworpen blijven aan Belgische sociale zekerheid ondanks het feit dat men in het buitenland werkt .
Voorwaarde hiervoor is evenwel dat u gewoonlijk een activiteit als zelfstandige in België uitoefent , maar u slechts tijdelijk in een ander land van de EER gaat werken .
Pour les travailleurs indépendants à titre principal , on part du principe que leur revenu atteint un certain montant minimum ( seuil minimal ) - même si , en réalité , leur revenu n' atteint pas ce minimum -- et ils paient en conséquence au moins un montant minimum de cotisations sociales par trimestre , .
Als zelfstandige in hoofdberoep gaat men er van uit dat u een bepaald minimuminkomen ( minimumdrempel ) hebt - ook al bereiken uw inkomsten in werkelijkheid deze drempel niet- en betaalt u bijgevolg een minimumbedrag aan sociale bijdragen per kwartaal .
Le bus démarre : On part !
De bus gaat rijden .
On a éclaboussé le bas de son collant , ses chaussures , il n' y a pas de papier , les girafes arrivent , le bus va partir sans nous , on ne s' essuie pas , on relève sa culotte , ouf ! ils sont encore là .
Het spettert op panty's , op schoenen , er is geen papier , de giraffen komen , de bus gaat weg zonder ons , er wordt niet afgeveegd , de broek gaat omhoog , oef ! , ze zijn er nog .

144 sentence pairs total
144 in (DEFAULT)
.